Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Biała Lista podatników VAT

Od 01.01.2020 podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania przelewów na rachunek bankowy wskazany w tzw. białej liście, jeżeli kwota faktury przekracza 15.000 zł brutto. Zapłata na rachunek nieujęty w tym wykazie będzie miała następujące konsekwencje:

• wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych i w ramach podatku dochodowego od osób prawnych,

• nabywca może odpowiadać razem ze sprzedawcą w zakresie zapłaty podatku VAT na niewykazany w wykazie numer rachunku bankowego.

Zwolnienie z tej odpowiedzialności może nastąpić poprzez terminowe (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapłaty) formalne powiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego. Zalecamy, aby przed dokonywaniem przelewów sprawdzać dane rachunków bankowych swoich partnerów biznesowych. Szczegóły te można sprawdzić na następującej stronie internetowej: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Na Państwa życzenie sprawdzimy odpowiednie informacje i w razie potrzeby prześlemy odpowiednie zawiadomienie do Urzędu Skarbowego.

Ulga na złe długi - teraz możliwa także dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Od 01.01.2020 polscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zgłoszenia strat z tytułu złych długów, co dotychczas było możliwe tylko dla podatników podatku VAT. Zastosowanie ulgi na złe długi polega na tym, że dochód do opodatkowania może zostać pomniejszony o kwotę niezapłaconej należności. Zastosowanie tej ulgi jest możliwe, gdy:

• dłużnik nie jest w upadłości ani w trakcie postępowania likwidacyjnego w dniu poprzedzającym dzień złożenia zeznania podatkowego,

• upłynęło mniej niż dwa lata od daty wystawienia faktury lub od daty zawarcia umowy, która dokumentuje roszczenie, licząc od końca roku, w którym dokumenty zostały wystawione,

• transakcja handlowa została wystawiona w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, a ich dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce,

• termin płatności faktury przypada nie wcześniej niż po 31.12.2019 r.

Na Państwa życzenie możemy przygotować kalkulację ulgi na złe długi w zakresie wymienionych powyżej podatków.

Mikrorachunek podatkowy

Od 01.01.2020 r. podatnicy są zobowiązani do zapłaty wszystkich należności związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego powinno ułatwić podatnikom nie tylko zapłatę podatków, ale również usprawnić uzyskanie odpowiednich zaświadczeń. Indywidualny mikrorachunek podatkowy można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Na Państwa życzenie możemy sprawdzić Państwa indywidualny mikrorachunek podatkowy. 

Międzynarodowe zmiany w podatku VAT!

Dnia 01.01.2020 weszły w życie europejskie zmiany systemu podatku VAT (tzw. Quick Fixes). Nowe przepisy dotyczą następujących obszarów:

• Nowe wymogi dot. rejestracji na potrzeby wewnątrzwspólnotowe przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń

• Nowe obowiązki dokumentacyjne dla udowodnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy

• Magazyn Call-off-Stock

• Transakcje łańcuchowe

Warto pamiętać, że polskiemu ustawodawcy nie udało się na czas wprowadzić odpowiednich aktów prawnych do polskich przepisów. Polskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że do czasu wprowadzenia zmian w polskich przepisach polscy podatnicy będą mieli możliwość wyboru między stosowaniem poprzednich przepisów polskiego prawa lub nowymi przepisami dyrektywy (rozporządzenia). Jednakże wybór ten jest spójny.

Więcej informacji podajemy w naszym krótkim przewodniku.

Nowe akty prawne w obszarze koncesjonowania paliw ciekłych w Polsce

W Polsce weszły w życie nowe akty prawne zmieniające przepisy w obszarze koncesjonowania paliw ciekłych. Zmieniona została definicja paliw ciekłych oraz poszerzona grupa koncesjonowanych paliw ciekłych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Idź do początku strony