Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Bezpieczeństwo prawne w Niemczech i w Polsce

Doradzamy i reprezentujemy Państwa zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Jesteśmy tzw. Kancelarią o charakterze Inboud, co oznacza, że w szczególności nastawieni jesteśmy na reprezentację przedsiębiorstw, które – jako zagraniczne – chcą działać w Polsce i Niemczech. Z tego względu specjalizujemy się w sprawach transgranicznych, a szczególnie w ich aspektach prawno-gospodarczych. Szczególną korzyścią dla Państwa będzie nasza znajomość systemów podatkowych Niemiec i Polski.

Świadczymy doradztwo prawne w poniższych dziedzinach:

Niemieckie prawo gospodarcze

INWESTYCJE AZJATYCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W NIEMCZECH

Dzięki przynależności do wielu prawniczych organizacji i sieci kontaktów, zwłaszcza na terenie wschodniej Azji, reprezentujemy znaczących na rynku Klientów z Chin, Japonii i Indii, chcących inwestować w Niemczech. 

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

PROWADZENIE PROCESÓW / POSTĘPOWAŃ PRZED SĄDAMI POLUBOWNYMI / POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W NIEMCZECH

[Prawnicy zatrudnieni w naszej Berlińskiej Kancelarii reprezentują interesy naszych Klientów przed sądami w Niemczech (sądami cywilnymi, sądami pracy, sądami administracyjnymi i finansowymi), a także przed sądami polubownymi. Po uzyskaniu korzystnej dla Klienta decyzji podejmujemy czynności związane ze wszczęciem oraz prowadzeniem egzekucji orzeczenia sądu zarówno na obszarze Niemiec, jak i w większości innych państw. Dzięki naszemu członkostwu w europejskiej organizacji prawników (DIRO), a także w organizacji azjatyckiej League of Lawyers, www.leagueoflawyers.net, możemy skorzystać z pomocy prawnej zrzeszonych w tych organizacjach prawników, działających na obszarze niemal całego świata.

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

NIEMIECKIE OGÓLNE PRAWO UMÓW

Prawo umów odgrywa istotną rolę we wszystkich obszarach życia gospodarczego. Nasza Kancelaria oferuje doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży, umów o dzieło, umów leasingu, umów najmu czy dzierżawy, a także umów w branży IT. Zajmujemy się tworzeniem umów zgodnych z ogólnymi warunkami handlowymi przedsiębiorstw i bierzemy udział w negocjacjach. Ponadto świadczymy doradztwo prawne w zakresie dochodzenia praw wynikających z zawartych umów i gwarancji.

Prosimy o kontakt: berlin@vonzanthier.com

NIEMIECKIE PRAWO HANDLOWE/ PRAWO DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Nasze doradztwo obejmuje wszystkie zagadnienia niemieckiego i polskiego prawa handlowego. Oferujemy fachowe doradztwo z zakresu prawa ustanowionego w Konwencji wiedeńskiej (CISG), prawa o przedstawicielach handlowych i pozostałych przepisów dotyczących sprzedaży towarów i usług.  Pan Henning von Zanthier (dopuszczony w Niemczech, jako adwokat, a w Polsce, jako radca prawny) wykładał przez kilka lat dla absolwentów prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawo o przedstawicielach handlowych i pozostałe przepisy dotyczące sprzedaży towarów i usług.

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

NIEMIECKIE PRAWO PRACY/ DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZAGRANICĄ

Zagadnieniem istotnym dla każdego inwestora są warunki zatrudniania i ewentualnego zwalniania pracowników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na powyższej płaszczyźnie, szczególnie w zakresie problematyki polsko-niemieckiej. Chętnie oferujemy nasze doradztwo na tym obszarze – oparte na szczegółowej wiedzy i dogłębnej znajomości tematu.

Często, a zwłaszcza po przejęciu przedsiębiorstwa inwestorzy napotykają na kwestię wyboru właściwego prawa układów zbiorowych i porozumień zawartych między pracodawcą a radą zakładową, z którą często trudno o współpracę. Służymy Państwu w takich sytuacjach pomocą i poradą prawną.

Nasza Kancelaria opracowała we współpracy z Działem Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Berlinie broszurę "Zatrudnienie Polaków w Niemczech", którą można pobrać nieodpłatnie na stronie Ambasady Polskiej pod następującym linkiem.

Prosimy o kontaktberlin@.vonzanthier.com

NIEMIECKO-POLSKIE PRAWO MEDYCZNE

Jednym z ważniejszych obszarów naszej działalności jest prawo medyczne, w szczególności przesłanki prawne współpracy między polskimi i niemieckimi szpitalami w tym zakresie. Skupiamy się przede wszystkim na doradztwie w kwestii usług i inwestycji transgranicznych, głównie w odniesieniu do tak zwanej medycyny na odległość. Ponadto pomagamy w rozwoju współpracy pomiędzy wydziałami medycznymi i instytucjami naukowymi w Polsce i w Niemczech.

Henning von Zanthier i Aleksandra Dziurzyńska są współautorami książki „Telemedizin”, wydawnictwa Oldenbourg. Współtworzyli rozdział „Radiologia i teleradiologia- podobieństwa i potencjał projektów transgranicznych pomiędzy Niemcami i Polską”, który ukazał się w 3. Wydaniu rocznika HealthCapital Berlin-Brandenburg 2011-2012 (wydawcy: K. Kunze, S. Mutze). Ponadto są autorami artykułu „Zdrowie bez granic. Europeizacja krajowych służb zdrowia na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej”, który ukazał się w Niemiecko-Polskim Roczniku Gospodarczym 2011/ 2012.

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

NIEMIECKIE PRAWO SPÓŁEK/ NABYWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie procesu tworzenia spółki, a w szczególności pomagamy w stworzeniu optymalnej koncepcji przedsiębiorstwa uwzględniającej wszelkie niezbędne aspekty prawne, podatkowe i ekonomiczne. Pomagamy w konstruowaniu umowy spółki tak, aby umożliwiała ona bezkonfliktowe jej funkcjonowanie. Doradzamy także przy sporządzaniu wielu innych niezbędnych umów i porozumień, takich jak np. umowa o zarządzanie spółką.

Oferujemy doradztwo prawne i podatkowe w kwestiach związanych z nabywaniem/sprzedażą udziałów, przekształceniami i restrukturyzacją przedsiębiorstw, a następnie nadzorujemy proces realizacji zmian. Zajmujemy się kwestiami zarządzania przedsiębiorstwem oraz współpracą pomiędzy zagraniczną spółką-matką, a polską spółką-córką, oferujemy obsługę prawną zgromadzeń wspólników.

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE

POLSKIE PRAWO SPÓŁEK

Polskie prawo spółek/ restrukturyzacja/ zakup przedsiębiorstw

W zakresie polskiego prawa spółek świadczymy doradztwo prawne przedsiębiorcom polskim, inwestorom niemieckim oraz innym inwestorom zagranicznym, prowadzącym działalność w Polsce. Świadczymy doradztwo w trakcie zakładania spółek w Polsce, a w szczególności pomagamy w stworzeniu koncepcji przedsiębiorstwa uwzględniającej wszelkie aspekty prawne, podatkowe i ekonomiczne. Pomagamy również w konstruowaniu umowy spółki tak, aby umożliwiała ona bezkonfliktowe jej funkcjonowanie. Doradzamy także przy sporządzaniu wielu innych niezbędnych umów i porozumień, takich jak np. umowa o zarządzanie spółką.

Szczególny charakter naszego doradztwa dla niemieckich inwestorów polega na tym, że rozumiemy i znamy niemieckie wzory statutów, które z łatwością dopasowujemy do polskiego systemu prawnego. Wynika to z faktu, że bardzo dobrze znamy prawo spółek obu krajów i jesteśmy w stanie w przystępny sposób wyjaśnić Państwu różnice pomiędzy nimi.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno doradztwo prawne, jak i podatkowe w kwestiach związanych z zakupem/sprzedażą udziałów, przekształceniami i restrukturyzacją przedsiębiorstw, a następnie nadzoruje proces realizacji zmian. Zajmujemy się również kwestiami zarządzania przedsiębiorstwem oraz współpracą pomiędzy zagraniczną spółką-matką, a polską spółką-córką.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO ENERGETYCZNE

Jednym z priorytetów naszego doradztwa jest prawo energetyczne, w szczególności w zakresie dotyczącym energii odnawialnych. Wiele uwagi poświęcamy zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem energii wiatrowej oraz geotermalnej, ponieważ większość naszych Klientów działa właśnie w tej dziedzinie. Świadczymy doradztwo prawne w procesie realizacji projektów w sektorze energetycznym, przygotowujemy wzgl. opiniujemy wszelkie umowy w tym zakresie oraz udzielamy porad prawnych na każdym etapie inwestycji.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Oferujemy przedsiębiorstwom pomoc w zakresie sporządzania umów, a także obsługę prawną w procesie planowania i uzyskiwania pozwoleń na podstawie przepisów polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, np. z zakresu przepisów dotyczących emisji, odpadów, zasobów wodnych i krajobrazu.

Jednym z priorytetów naszego doradztwa jest w tym kontekście prawo energii odnawialnych, w którym kwestia ochrony środowiska odgrywa dużą rolę. Do naszych Klientów należały lub należą duże niemieckie firmy działające na rynku energii wiatrowej, takie jak Vortex Energy.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

NIEMIECKO-POLSKIE PRAWO MEDYCZNE

Jednym z ważniejszych obszarów naszej działalności jest prawo medyczne, w szczególności przesłanki prawne współpracy między polskimi i niemieckimi szpitalami w tym zakresie. Skupiamy się przede wszystkim na doradztwie w kwestii usług i inwestycji transgranicznych, głównie w odniesieniu do tak zwanej medycyny na odległość. Ponadto pomagamy w rozwoju współpracy pomiędzy wydziałami medycznymi i instytucjami naukowymi w Polsce i w Niemczech.

Henning von Zanthier i Aleksandra Dziurzyńska są współautorami książki „Telemedizin”, wydawnictwa Oldenbourg. Współtworzyli rozdział „Radiologia i teleradiologia- podobieństwa i potencjał projektów transgranicznych pomiędzy Niemcami i Polską”, który ukazał się w 3. Wydaniu rocznika HealthCapital Berlin-Brandenburg 2011-2012 (wydawcy: K. Kunze, S. Mutze). Ponadto są autorami artykułu „Zdrowie bez granic. Europeizacja krajowych służb zdrowia na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej”, który ukazał się w Niemiecko-Polskim Roczniku Gospodarczym 2011/ 2012.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO HANDLOWE

Doradztwo prawne świadczone przez nasza Kancelarię obejmuje wszelkie kwestie związane z polskim prawem handlowym. Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu polskiego prawa dotyczącego przedstawicieli handlowych oraz regulacji prawnych dotyczących dystrybucji towarów i usług z uwzględnieniem prawa europejskiego.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

AZJATYCKIE INWESTYCJE W POLSCE

Poprzez nasze członkostwo w League of Lawyers (www.leagueoflawyers.net) współpracujemy z różnymi kancelariami w Azji Południowej i Wschodniej, przede wszystkim zaś w Nowym Delhi (Indie) i w Hongkongu (Chiny) doradzamy od 2011 roku przy coraz większej liczbie chińskich i indyjskich inwestycji w Polsce.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE OGÓLNE PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Prawo umów handlowych odgrywa ważną rolę we wszystkich obszarach życia gospodarczego. Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne przy zawieraniu umów sprzedaży, umów o dzieło, umów leasingowych, najmu, dzierżawy czy też umów IT. Tworzymy optymalną podstawę prawną dla funkcjonowania inwestycji naszych Klientów. Nasi prawnicy udzielają porad prawnych dotyczących konstrukcji konkretnej umowy, biorą udział w negocjacjach, a także pomagają w dochodzeniu praw wynikających z zawartych umów.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Prawo nieruchomości i prawo budowlane odgrywają istotną rolę w realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie opracowywania projektów oraz negocjacji wszelkich umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym zwłaszcza umów sprzedaży. Sporządzamy i opiniujemy projekty umów o roboty budowlane pod kątem jak najpełniejszej ochrony Państwa interesów. Doradzamy Państwu w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz reprezentujemy Państwa w sporach sądowych.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ / ZNAKI TOWAROWE

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w procesie rejestracji marki, jako polskiego, międzynarodowego lub wspólnotowego znaku towarowego oraz w zakresie jego ochrony i egzekwowanie praw Klientów związanych z tym znakiem. Nasze doradztwo obejmuje również kwestie wiążące się ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz kwestie prawne dotyczące zasad konkurencji i prawa kartelowego.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO PRACY

Doradzamy pracodawcom – wiodącym średnim i dużym firmom we wszystkich zagadnieniach dotyczących stosunku pracy, związanych z:

 • nawiązywaniem stosunku pracy, w tym konstruowaniem umów o pracę;
 • zatrudnianiem kadry kierowniczej;
 • trwaniem stosunku pracy, w tym również zatrudnianiem pracowników na czas określony, delegowaniem pracowników – zarówno polskich pracowników do pracy zagranicą, jak i obcokrajowców do pracy w Polsce;
 • restrukturyzacją zatrudnienia, transferach zakładów pracy;
 • relacjami ze związkami zawodowymi;
 • tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, jak regulaminy pracownicze, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
 • opracowywaniem i wdrażaniem procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych;
 • audytami w zakresie dokumentacji pracowniczej;
 • ustaniem stosunku pracy.

Reprezentujemy również pracodawców w sporach dotyczących prawa pracy - na nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie procesowe składa się ponad dwieście procesów w tym zakresie.

Prosimy o kontakt:poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Świadczymy doradztwo prawne przedsiębiorstwom zagrożonym upadłością, w szczególności wszelkiego rodzaju spółkom. Prowadzimy doradztwo w zakresie postępowania naprawczego. Reprezentujemy interesy naszych Klientów w przypadku niewypłacalności ich kontrahentów, służymy doradztwem prawnym i dochodzimy ich praw w postępowaniu upadłościowym.

Prosimy o kontakt: poznan@vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO TRANSPORTOWE

Świadczymy doradztwo prawne dla organizatorów podróży, firm transportowych i logistycznych, w szczególności w zakresie sporządzania umów z uwzględnieniem przepisów ustawy o usługach turystycznych oraz innych ważnymi w tym kontekście przepisów. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami w procesie dokonywania zgłoszeń i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

POLSKIE PRAWO ADMINISTRACYJNE / ADMINISTRACYJNE ASPEKTY PRAWA BUDOWLANEGO

Przepisy prawa administracyjnego odgrywają szczególnie istotną rolę przy realizacji projektów inwestycyjnych. Mając to na uwadze, świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie polskiego prawa administracyjnego, w tym zaś zwłaszcza prawa budowlanego i nieruchomości. Reprezentujemy Państwa przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących udzielania zezwoleń koniecznych do realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

PROWADZENIE PROCESÓW / POSTĘPOWAŃ PRZED POLSKIMI SĄDAMI POLUBOWNYMI / POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W POLSCE

Prawnicy naszej Kancelarii w Poznaniu reprezentują naszych Klientów przed sądami w Polsce, w tym przed sądami polubownymi, celem uzyskiwania dla nich jak najlepszych rozwiązań. Po uzyskaniu korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia podejmujemy czynności związane ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego mającego na celu egzekucję orzeczenia zarówno na terenie Polski i Niemiec, jak i w większości innych państw.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO EUROPEJSKIE

Prawo europejskie w znaczący sposób wpływa na krajowe prawo gospodarcze i cywilne. Doradztwo prawne i podatkowe musi zatem obejmować swoim zakresem również przepisy ustawodawstwa europejskiego. Zagadnienia z zakresu prawa europejskiego są istotne przede wszystkim z uwagi na harmonizację prawa, a więc nie tylko w sprawach międzynarodowych, ale także w sprawach tylko jednego kraju.W bardziej zlożonych przypadkach dokonujemy analizy prawa europejskiego jako możliwego zródła prawa krajowego. W jednym ze spektakularnych procesów reprezentowaliśmy chińską spółkę- córkę jednego z naszych klientów przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.Henning von Zanthier doskonalił swoje umiejętności pracując przy Dyrekcjach Generalnych Komisji Unii Europejskiej do spraw Karteli i Anty- dumpingu gromadząc wiele praktycznych umiejętności w zakresie stosowania prawa przez organy Unii Europejskiej

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW

W odniesieniu do międzynarodowych umów handlowych ważną rolę odgrywa Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), która z reguły znajduje zastosowanie w transakcjach międzynarodowych (a nie międzynarodowe prawo handlowe). Od roku 2005 Henning von Zanthier prowadzi wykłady z tej dziedziny na UAM w Poznaniu. Oferujemy doradztwo prawne w kwestiach związanych z nabywaniem towarów z zagranicy z uwzględnieniem specyfiki regulacji prawnych ww. Konwencji. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie dochodzenia praw naszych klientów, reprezentujemy ich w negocjacjach ugodowych, podczas mediacji oraz w postępowaniach polubownych.

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE

W dzisiejszych czasach działalność przedsiębiorcy często wykracza poza ramy porządku prawnego jednego państwa. Nierzadko wybór prawa obwiązującego w odniesieniu do danej umowy ma ogromny wpływ na jej realizację, ewentualne roszczenia gwarancyjne, czy tez kwestie związane z przedawnieniem roszczen. Nasza kancelaria oferuje doradztwo zakresie, w szczególności dokunuje analiz mających na celu odpowiedż na pytanie, które prawo jest bardziej korzystne dla danej umowy, a także dba o to, aby interesy klienta były reprezentowane zgodnie z przepisami wybranego porządku prawnego.

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PROCESOWE

Jednym z priorytetów doradztwa świadczonego przez nasza kancelarię jest pomoc klientom w dochodzeniu przysługujących im roszczeń, poczynając od sporządzania wezwań do zapłaty aż po egzekucję roszczeń w innym państwie. Świadczymy doradztwo prawne dotyczące wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy oraz dokunujemy analiz pozwalających zbadać szanse prowadzenia egzekucji roszczeń za granicą. 

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

Specjalizacje

PRAWO IT

W erze cyfryzacji technologia informacyjna jest wyznacznikiem struktur każdego przedsiębiorstwa. Poczynając od tworzenia umów licencyjnych na oprogramowanie, poprzez kompleksowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, aż do wykonywania zleceń na rzecz lokalnych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw działających online: nasza Kancelaria zajmuje się doradztwem oraz reprezentowaniem renomowanych Klientów z branży informacyjnej i komunikacyjnej oraz posiada znaczne doświadczenie w świadczeniu usług prawnych związanych prawem IT oraz ochroną danych osobowych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Licencje na oprogramowanie / Prawo autorskie 

 • Umowy na stworzenie oprogramowania oraz umowy o udzielenie licencji
 • Doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie licencji

Regulacje prawne prowadzenia działalności online 

 • Ogólne warunki umów oraz warunki korzystania
 • Ochrona danych osobowych

Ekspansja produktów IT na rynki zagraniczne, w szczególności do państw UE oraz Azji

Regulacje prawne finansowania struktur typu start-up 

Prawne zabezpieczenie przedsiębiorstw w mediach społecznościowych 

 • Ochrona danych osobowych oraz prawo ochrony konkurencji

Narodowa oraz międzynarodowa ochrona danych osobowych 

 • Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Ochrona danych w aspekcie mediów społecznościowych i handlu internetowego
 • Regulacje prawa pracy w aspekcie ochrony danych osobowych

Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

Prawo geotermalne

Działalność w zakresie geotermii głębokiej w Niemczech i w Polsce

Nasza kancelaria prawna od wielu lat doradza niemieckim i międzynarodowym inwestorom oraz władzom lokalnym w zakresie realizacji projektów związanych z energią geotermalną. Wspieramy naszych klientów w ich projektach, łącząc wiedzę prawniczą z dogłębnym zrozumieniem dziedziny produkcji energii geotermalnej. Współpracujemy z naszymi klientami od koncepcji projektu do jego pełnej realizacji. Analizujemy, jakie rozwiązania są dla przedsiębiorców optymalne 
i wspieramy przy ich wdrożeniu.

Współpracowaliśmy z następującymi pionierskimi firmami - projekty mają wartość inwestycyjną od 100 milionów do 2 miliardów euro:

Nasza oferta

 • Zapewnienie struktury prawnej polskiej lub niemieckiej firmy pozyskującej energię geotermalną

 • Uzyskanie danych geologicznych, pozwoleń, koncesji itp.

 • Doradztwo prawne w zakresie umów z partnerami kooperacyjnymi, w szczególności z partnerami energetycznymi

 • Rozwiązywanie wszelkich innych kwestii prawnych

 • Doradztwo w kwestiach podatkowych

 • Usługi księgowe


  Prosimy o kontakt: berlin@.vonzanthier.com

Współpraca z Business Developer Finder Sp. z o.o.

 • Sieć kontaktów w Polsce i Niemczech

 • Wskazówki dotyczace warunków geologicznych i innych warunków naturalnych

 • Identyfikacja partnerów energetycznych (operatorzy sieci ciepłowniczych, klienci przemysłowi itp.) i rozpoczęcie dialogu

 • Nawiazanie kontaktu z gminami

 • Oferta dla różnych doświadczonych partnerów do współpracy: firm wiertniczych, finansistów, podmiotow pozyskujacych dotacje, innych dostawców usług itp.

Oferty specjalne

Idź do początku strony