Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

SARS-CoV-2 a ceny transferowe

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele przedsiębiorstw musi zmierzyć się z problemami takim jak zmniejszone przychody, przestoje w produkcji, opóźnienia w dostawach materiałów i surowców, niewypłacalność kontrahentów itp.

W praktyce mogą się pojawić w związku z tym sytuacje, w których konieczna będzie reorganizacja łańcucha dostaw w transakcjach z podmiotami powiązanymi związana z czasowym zamknięciem zakładu pracy, brakiem personelu, koniecznością dłuższego magazynowania towarów w związku z brakiem możliwości ich transportu itp.

Aspekty te mogą mieć istotny wpływ na ceny transferowe ustalane w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi przykładowo na zmianę rozkładu funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy poszczególnymi stronami transakcji. Ponadto zmiany sposobu rozliczeń dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, wydłużenia terminów płatności, rozłożenia płatności na raty itp. mogą się wiązać z koniecznością dokonania weryfikacji, czy zastosowana metoda i sposób kalkulacji odpowiada warunkom rynkowym.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:

- w określonych przypadkach w relacjach z podmiotami powiązanymi konieczne jest stosowanie cen rynkowych już w trakcie roku,
- istotne zmiany relacji handlowych lub finansowych mogą być traktowane jako restrukturyzacje objęte przepisami o cenach transferowych

sugerujemy przeanalizowanie dokonywanych przez Państwo transakcji z punktu widzenia cen transferowych.

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

Dnia 23 kwietnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje kolejne, już czwarte odroczenie wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, tym razem do dnia 31 grudnia 2020 r.

Co do zasady planowane zmiany w przepisach w zakresie poboru podatku u źródła przewidywały, że w przypadku, gdy kwota wypłat należności na rzecz tego samego podatnika (tj. tego samego przedsiębiorstwa zagranicznego) przekroczy kwotę 2.000.000 PLN w roku podatkowym, płatnik będzie w pierwszej kolejności zasadniczo zobowiązany do poboru podatku u źródła od nadwyżki powyżej 2.000.000 PLN – stosując nieobniżoną, polską stawkę podatku u źródła (co do zasady 19% lub 20%) i przekazania kwoty podatku u źródła do polskiego urzędu skarbowego. Dopiero po sprawdzeniu przez organ podatkowy, czy warunki zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła zostały spełnione, następuje zwrot przekazanego urzędowi skarbowemu podatku.

Odroczenie terminu wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła uzasadniono ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia terminu odwołania stanu epidemii oraz załagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu, zaproponowano odroczenie wejścia w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo należy wskazać, że opublikowany projekt pozostaje zasadniczo bez wpływu na zakres zastosowania regulacji innych niż art. 26 ust. 2e ustawy, np. obowiązku dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki czy też kwalifikacji odbiorcy należności jako odbiorcy rzeczywistego.

Idź do początku strony