Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Zmiany w opodatkowaniu VAT transgranicznej sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa dotyczy dostawy towarów na rzecz prywatnej osoby fizycznej (B2C), gdzie towar jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż towaru z magazynu położonego w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega obecnie opodatkowaniu w państwie członkowskim wysyłki towaru, chyba że przekroczy się limit sprzedaży do państwa przeznaczenia lub złoży zgłoszenie w urzędzie skarbowym o dobrowolnym opodatkowaniu w tym państwie. W 2021 roku zasady te ulegną zmianie.

Jedna deklaracja VAT dla sprzedaży na całą UE

Nowe zasady zakładają rezygnację ze stosowania limitów sprzedaży wysyłkowej i przyjęcie ogólnej zasady, że sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie, do którego wysłano towar tj. państwie konsumpcji. Zgodnie z planowanymi zmianami sprzedaż wysyłkowa (określana w dyrektywie jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) będzie rozliczana w szczególny sposób tj. w systemie VAT-OSS. Sprzedawca będzie składał za jego pośrednictwem szczególną deklarację VAT do organów podatkowych właściwych ze względu na swoją siedzibę (dotyczy sprzedawców z siedzibą w UE). 

W tej deklaracji VAT podatnik będzie rozliczał m.in. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość dokonaną w całej UE, podając wartość netto, stawkę VAT, podatek VAT z podziałem na poszczególne państwa konsumpcji. Ta deklaracja będzie składana raz na kwartał do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Podatek VAT z tytułu tej sprzedaży będzie płacony w terminie do złożenia nowej deklaracji VAT na jeden rachunek bankowy.

Podmioty objęte nowymi przepisami

Zmiany obejmują podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej towarów z jednego państwa członkowskiego na rzecz osób fizycznych w państwie członkowskim innym niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być spółka z siedzibą w Niemczech dokonująca sprzedaży swojego towaru, która wysyła produkty z magazynu w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Austrii.

Nowe zasady będą stosować obowiązkowo przedsiębiorstwa, których obrót netto w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył 10 000 EUR w zakresie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów lub usług na odległość. Pozostałe podmioty o niższym obrocie mogą dobrowolnie zdecydować się na szczególny sposób rozliczenia tej sprzedaży.

Ze szczególnej procedury VAT-OSS najprawdopodobniej będą mogły także korzystać podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej towarów z danego państwa członkowskiego na rzecz osób fizycznych w innym państwie członkowskim, w którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być spółka z siedzibą w Niemczech dokonująca sprzedaży towaru z magazynu w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech.

Nowe przepisy wejdą w życie w 2021 r.

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej mają ulec zmianie mocą Dyrektywy Rady UE 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. oraz Dyrektywy Rady UE 2019/1995 z 21.11.2019 roku. Akty te zgodnie z pierwotnym założeniem miały obowiązywać od 01 stycznia 2021. Zgodnie z decyzją Rady UE z 20 lipca 2020 roku termin ten został przesunięty na 01 lipca 2021.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wskazane zmiany wprowadzają wiele uproszczeń dla podmiotów dokonujących transgranicznej sprzedaży wysyłkowej towarów B2C. W związku z tą sprzedażą podatnicy nie będą musieli się rejestrować dla celów VAT w każdym kraju konsumpcji lub kraju, z którego zostaje wysyłany towar. Nie zmienia to faktu, że obowiązek takiej rejestracji VAT może powstać w wyniku dokonania innych transakcji podlegających opodatkowaniu w państwie członkowskim, np. w wyniku dokonania wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów.

Warto już teraz zaplanować możliwe korzyści płynące z nowych regulacji i zaplanować strategię działania, która pomoże rozwinąć prowadzoną działalność. Nasi specjaliści zajmujący się na co dzień podatkiem od towarów i usług chętnie pomogą przygotować się na rewolucyjne zmiany VAT w transgranicznej sprzedaży wysyłkowej.

SLIM VAT- Ministerstwo Finansów ogłasza pakiet uproszczeń w rozliczaniu VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pierwszego pakietu uproszczeń w podatku VAT- SLIM VAT (simple, local and modern). Planowane zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowanie, eksport, kursy walut, korzyści finansowe. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się już teraz ze zmianami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla funkcjonowania ich biznesu.

Fakturowanie

Z pewnością nowe przepisy uproszą podatnikom rozliczenie faktury korygującej in minus. W ramach SLIM VAT nastąpi bowiem rezygnacja z warunku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej in-minus od kontrahenta. W efekcie podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania już w okresie wystawienia faktury korygującej.

Dodane zostaną także przepisy regulujące sposób ujmowania w rozliczeniach faktur korygujących in plus, których do tej pory brakowało. Rodziło to dużą niepewność podatników co do prawidłowości rozliczeń. Faktury korygujące in plus będą ujmowane w rozliczeniach w miesiącu wystawienia.

Eksport

Dla zastosowania stawki 0% wydłużony zostanie termin na wywóz towarów z 2 do 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki. Ma to rozwiązać problem dostaw długoterminowych. Na tym przepisie skorzystają szczególnie te firmy, których działalność opiera się na eksporcie towarów na zagraniczne rynki.

Kursy walut

Dzięki pakietowi uproszczeń VAT podatnik będzie mógł zastosować kurs walut obowiązujący dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym również na cele VAT. Możliwe więc będzie zastosowanie dla jednej transakcji tego samego kursu walut. 

Korzyści finansowe

Przedsiębiorcy mogą także liczyć na dodatkowe korzyści finansowe. Wśród nich można wskazać:

  • wydłużenie terminu na odliczenia podatku VAT z faktur do czterech miesięcznych okresów rozliczeniowych;
  • możliwość odliczenia podatku VAT z faktur za usługi noclegowe nabytych w celu ich odsprzedaży;
  • podwyższenie limitu niezewidencjonowania prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł.  

Podsumowanie

Przedstawione uproszczenia mają wejść w życie na początku 2021 roku. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów jest to początek stopniowego procesu ułatwień dla podatników i zdejmowania uciążliwych oraz pracochłonnych obowiązków formalnych. Projekt został przygotowany we współpracy z przedsiębiorcami, w celu maksymalnego dostosowania przepisów do potrzeb firm. Kolejne propozycje usprawnień powinny zostać zaprezentowane pod koniec bieżącego roku.

Zmiany prawne, nawet te działające na korzyść podatnika, generują potrzebę modyfikacji dotychczasowych procedur wewnątrzfirmowych. Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa na SLIM VAT pozwoli zmaksymalizować zyski związane z zaoszczędzonym czasem i środkami finansowymi. Chętnie odpowiemy na ewentualne pytania w tym zakresie, aby ułatwić Państwu dostosowanie codziennej praktyki do obowiązujących regulacji.

Zmiany w opodatkowaniu transakcji łańcuchowych podatkiem VAT

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące opodatkowania transakcji łańcuchowych w związku z Dyrektywą Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie rozliczania transakcji łańcuchowych w całej UE.

Założenia transakcji łańcuchowej zostaną spełnione, jeśli:

(1) w transakcji biorą udział min. 3 podmioty oraz
(2) towar jest sprzedawany przez pierwszy podmiot kolejnemu podmiotowi, który to sprzedaje go na rzecz ostatniego w łańcuchu oraz
(3) towar jest wysyłany (transportowany) bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego odbiorcy.

W ramach łańcucha dostaw tylko jedna transakcja międzynarodowa może być zwolniona z VAT (w Polsce opodatkowana stawką 0 %). Pozostałe transakcje będą opodatkowane właściwym podatkiem krajowym.

Zgodnie z nowymi przepisami zwolniona z opodatkowania jest pierwsza sprzedaż. Wyjątek stanowi sytuacja, w której środkowy w łańcuchu sprzedawca przedstawi pierwszemu w kolejności numer VAT nadany w państwie miejsca rozpoczęcia wysyłki towarów (tj. w państwie pierwszego w kolejności podatnika). W takim przypadku zwolnieniu podlega druga sprzedaż.

Powyższe, nowe przepisy nie dotyczą obrotu z państwami spoza UE, w stosunku do których nadal należy badać okoliczności transakcji.

Ze względu na nowe przepisy zalecamy weryfikację transakcji łańcuchowych. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie VAT.

Jak uniknąć rejestracji w państwie członkowskim przeznaczenia towarów

Dnia 1 lipca weszły w życie przepisy implementujące postanowienia unijnej dyrektywy 2018/1910 (tzw. pakietu quick fixes) dotyczącej m.in. sprzedaży towarów z zastosowaniem procedury magazynu typu call-of-stock. Wspomniana dyrektywa ujednoliciła przepisy państw UE m.in. w zakresie zasad opodatkowania dostawy towarów do innych państw UE. Dzięki nowym przepisom firmy przemieszczające produkty z jednego kraju UE do drugiego w celu późniejszej sprzedaży unikną obowiązku dodatkowego rejestrowania się jako podatnicy VAT w państwie przeznaczenia towarów.

Ułatwienia dla części przedsiębiorców

Transakcje pomiędzy krajami UE stanowią podstawę działalności wielu firm. Jednak nie zawsze sprzedaż poprzedza transport produktów pomiędzy państwami. Zdarza się bowiem, że dostawca A (podatnik podatku od wartości dodanej w UE) przemieszcza towary na rzecz (znanego w chwili przemieszczenia) nabywcy B w innym państwie UE, ale ich faktyczna sprzedaż następuje w późniejszym okresie. Dotychczas w powyższej sytuacji dostawca A powinien co do zasady zarejestrować się dla celów podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów, wykazać tam wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów własnych, a następnie sprzedaż krajową na rzecz nabywcy B. Nowe regulacje pozwolą na skorzystanie z procedury magazynu typu call-of-stock, dzięki czemu proces zostanie znacząco uproszczony.

Procedura magazynu typu call-of stock?

Zastosowanie procedury magazynu typu call-of-stock pozwala uniknąć konieczności rejestracji dla celów podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów. Dopiero w chwili przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę B, dostawca A wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz nabywcy B. Natomiast nabywca B rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wymogi formalne call-of-stock w przypadku dostawy towarów do Polski

Powyższe uproszczenie można zastosować w przypadku, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • towary zostaną przemieszczone przez podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska w celu ich dostawy na późniejszym etapie;
  • towary zostaną dostarczone innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem między tymi dwoma podatnikami;
  • dostawca wysyłający towar nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
  • nabywca towarów jest zarej6estrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa (lub imię i nazwisko) oraz numer identyfikacji podatkowej (poprzedzony kodem PL) są znane dostawcy w chwili rozpoczęcia przemieszczenia towaru;
  • dostawca rejestruje przemieszczenie towarów w specjalnej ewidencji prowadzonej dla celów przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-of-stock oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej VAT-UE w kraju wysyłki towarów;
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na nabywcę towarów w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu typu call-of-stock.

Zmiana nabywcy po przetransportowaniu towarów

Uproszczoną procedurę można zastosować także w przypadku zmiany nabywcy. Zmiana może nastąpić w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów do Polski. Nowy nabywca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Dostawca musi znać nazwę (lub imię i nazwisko) oraz numer identyfikacji podatkowej nowego nabywcy w chwili zastąpienia.  Dostawca musi także zgłosić zmianę w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej w państwie wysyłki towaru oraz zarejestrować zmianę w prowadzonej przez siebie specjalnej ewidencji przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-of stock.

Brak sprzedaży towarów

W praktyce zdarza się, że wysłane towary finalnie nie zostaną sprzedane w kraju przeznaczenia i zostaną na powrót przemieszczone do państwa wysyłki. Jeżeli do powrotnego przemieszczenia dojdzie w terminie 12 miesięcy od wprowadzenia do magazynu typu call-of-stock, nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów własnych. Dostawca ma jednak obowiązek ujęcia faktu powrotu towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji przemieszczenia towarów w ramach procedury magazynu typu call-of-stock.

Podsumowanie

Z powyższej analizy jasno wynika, że firmy będą mogły skorzystać z uproszczeń, jednak wiąże się to z potrzebą opracowania nowych procedur i dokumentacji. Tylko odpowiednie przygotowanie wewnętrznych zasad prowadzenia transakcji z wykorzystaniem magazynu typu call-of stock umożliwi efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje dyrektywa 2018/1910. Odpowiednio wdrożone procedury pozwolą także uniknąć potencjalnych błędów.

W związku z wprowadzonymi zamianami zachęcamy do przeanalizowania dotychczasowego modelu transakcji oraz do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy w analizie możliwości skorzystania z powyższych uproszczeń oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Podziękowania dla członków NPKEW i uczestników Okrągłego Stołu 2017 w Berlinie – Polska będzie krajem o największej liczbie nowych inwestycji w energie odnawialne do 2050 r.

W lutym 2017 r. z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Koła Energetyki Wiatrowej odbyło się spotkanie inwestorów o łącznym wolumenie inwestycji w polskim sektorze energetyki wiatrowej wynoszącym ponad 2 miliardy euro. W posępnych nastrojach, dyskutowano wówczas o działaniach polskiego rządu w zakresie energii odnawialnej oraz możliwych do podjęcia środkach zaradczych. Było to tylko jedno z wielu seminariów tego typu, podczas którego NPKEW prezentowało i omawiało sytuację prawną w Polsce oraz alternatywne możliwości inwestycyjne w sektorze energetyki.

Żaden z uczestników nie przypuszczał wówczas, że Wicepremier Jadwiga Emilewicz, Minister Energetyki w rządzie PiS, ogłosi że Polska „będzie krajem z największą liczbą nowych inwestycji w energie odnawialne do 2050 r.". W 2016 r. było to wręcz nie do pomyślenia, niemniej stwierdzenie takie padło, o czym można się przekonać przeglądając doniesienia medialne: https://www.money.pl/gospodarka/pis-przeprasza-sie-z-wiatrem-emilewicz-chce-zasilic-polske-pradem-z-oze-6537287472191105a.html

Rację okazało się mieć tych niewielu odważnych inwestorów, którzy - w czasie najgłębszego kryzysu branży energetyki wiatrowej w Polsce w latach 2016 -2017, kiedy oprócz regulacji 10H, podatek od nieruchomości i od turbin wiatrowych został czterokrotnie zwiększony – dostrzegli możliwość taniego nabywania turbin wiatrowych, jako że produkcja energii wiatrowej w Polsce nie była już dla nikogo opłacalna.

Obecnie, wraz z planowaną modyfikacją regulacji 10H, usunięte zostaną istniejące wcześniej przeszkody polityczne, a dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce może być kontynuowany i wspierany na pełnych obrotach. Dla NPKEW oznacza to możliwość wznowienia normalnych prac, obejmujących informowanie, tworzenie sieci i wspieranie zainteresowanych stron z sektora energii wiatrowej w Polsce oraz w Niemczech.

NPKEW pragnie podziękować wszystkim członkom i sympatykom Klubu za dotychczasowe wsparcie w dążeniu do rozwoju polskiej energetyki wiatrowej, które niewątpliwe pozytywnie wpłynęło na prace lobbingowe Klubu. Dzięki temu inwestorzy z sektora energetyki wiatrowej byli w stanie uzgodnić między sobą swoje plany oraz perspektywy i tym samym zostali zachęceni do kontynuowania swoich inwestycji na terenie Polski.

Jeszcze w tym roku, we wrześniu, NPKEW planuje organizację networkingowego „Stołu Energetycznego”, jak również seminarium dotyczącego modeli PPA  w Polsce. Walne Zgromadzenie NPKEW planowane jest na 19 listopada 2020 r. Konkretne zaproszenia na te wydarzenia zostaną wkrótce rozesłane.

Webinar dnia 22.09.2020 r.: „COVID-19 jako wyzwanie dla prawników”

Dnia 22.09.2020 o godz. 10:30 mecenas Henning von Zanthier przedstawi prawnikom z Malezji warunki inwestycji zagranicznych w Niemczech w ramach webinaru „COVID-19 jako wyzwanie dla prawników”. Webinar jest organizowany przez niemiecką Federalną Izbę Adwokacką (BRAK). Poruszane będą m.in. następujące tematy: dostęp do wymiaru sprawiedliwości w czasie kryzysu COVID-19 i wzrost znaczenia mediacji w czasie i po kryzysie COVID-19. Udział możliwy jest po rejestracji pod emailem domaschke@.brak.de.

Program webinar

LAWASIA 2020 - KONFERENCJA ONLINE

Dnia 24 września 2020 r. mecenas Henning von Zanthier będzie moderatorem webinarium "Nowe przeszkody dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych?" w ramach corocznej konferencji LAWASIA w godz. 8:30 - 10:00. Prelegenci z Japonii, Szwajcarii, Tajlandii, Filipin, Czech i Bangladeszu podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zasad bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W webinarze można uczestniczyć bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji.

Nowe terminy i formalności dotyczące cen transferowych w 2020 roku

Regulacje dotyczące cen transferowych obowiązujące od stycznia 2019 roku wprowadziły liczne zmiany, takie jak przykładowo:

• nowe progi dokumentacyjne,
• obowiązek złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych TPR-C (osoby prawne) lub TPR-P (osoby fizyczne),
• obowiązek złożenia oświadczenia, w którym zostanie potwierdzony fakt sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzania transakcji na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Podatnicy muszą zatem zwrócić szczególną uwagę na nowe przepisy, pamiętając jednocześnie o wywiązaniu się z ustawowych terminów w tym zakresie. Terminy te z powodu pandemii koronawirusa uległy wydłużeniu dla większości podatników upłyną dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin na złożenie informacji TPR-C lub TPR-P w 2020 roku

Termin na złożenie wspomnianej informacji TPR-C (TPR-P) oraz oświadczeń mija co do zasady 30 września 2020 roku dla podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Jednak w związku z pandemią COVID-19 został wydłużony do 31 grudnia 2020 roku. Za niedochowanie terminów na realizację przedmiotowych obowiązków lub poświadczenie w złożonych dokumentach nieprawdy ustawodawca przewidział dotkliwe kary. Z tego względu istotne jest nie tylko dopełnienie formalności w określonym czasie, ale także rzetelne sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Przygotowanie potrzebnych danych może być czasochłonne

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej wskazane powyżej obowiązki celem nowych regulacji jest pozyskanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej szczegółowych informacji o warunkach transakcji kontrolowanych, które są zawierane przez podatników zobowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Gromadzone dane mają służyć analizom statystycznym i ekonomicznym oraz analizie ryzyka zaniżenia dochodu przez podatników poprzez zachowania nierynkowe.

Dodatkowo należy wskazać, że kluczowym elementem informacji o cenach transferowych TPR jest prawidłowe uzupełnienie informacji na temat:

• realizowanego wyniku na transakcji,
• danych z przygotowanych analiz cen transferowych,
• podanie wartości wskaźników, takich jak: osiągnięta marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów czy też rentowność kapitału własnego.

Nie należy zwlekać z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu terminowego i rzetelnego wywiązania się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie cen transferowych sugerujemy podjęcie już teraz odpowiednich kroków. Podatnicy zyskali dodatkowy czas na dopełnienie formalności, nie oznacza to jednak, że mogą przełożyć powyższy temat na ostatnią chwilę. Identyfikacja transakcji, a następnie przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz spełnienie formalności w zgodzie z nowymi regulacjami mogą okazać się czasochłonne.

Webinar dnia 15.09.2020 r.: "Szanse dla polskich firm w regionie stołecznym Niemiec - europejskie podwójne miasto Frankfurt nad Odrą i Słubice"

15 września 2020 r. od godz. 11:25 adwokat Kamil Niciecki z kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Berlinie wygłosi w ramach webinaru "Szanse dla polskich firm w regionie stołecznym Niemiec - europejskie podwójne miasto Frankfurt nad Odrą i Słubice" referat w języku polskim na temat działalności gospodarczej polskich firm w Niemczech, wyjaśniając kwestię prawne związane m.in. z zawieraniem umowy sprzedaży i umowy o dzieło w Niemczech oraz założeniem niemieckiej spółki z o.o. (GmbH). Wykład poprzedzony będzie przedstawieniem ważnych dla polskich przedsiębiorstw danych ekonomicznych przez p. Kania z Centrum Inwestorów Wschodniej Brandenburgii (ICOB). Webinar jest organizowany przez ICOB we współpracy z Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym (DWK) w Poznaniu i rozpoczyna się o godz. 11:00. Udział jest wolny i otwarty dla każdego, konieczne jest uprzednie zgłoszenie się na adres: adamus@.icob.de.

Program webinaru

Idź do początku strony