W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

Doskonały pracodawca 2021

VON ZANTHIER & SCHULZ jest "Doskonałym Pracodawcą 2021"! Tak wynika z opinii jury ekspertów Zrzeszenia Doradców Podatkowych Berlina i Brandenburgii, które chwali m.in. nasze godziwe wynagrodzenie, koleżeńskie środowisko pracy oraz ofertę elastycznych modeli czasu pracy. Jesteśmy zachwyceni i bardzo dumni z tej wspaniałej nagrody.

Najlepsi doradcy podatkowi i audytorzy w Niemcy 2021

W bieżącym wydaniu specjalnym magazynu Brand Eins nasza kancelaria została uznana za Najlepszych Doradców Podatkowych i Audytorów 2021 w segmentach: międzynarodowe doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze, rachunkowość korporacyjna. To napawa nas dumą. Jak doszliśmy do tego zaszczytu? W badaniu przeprowadzonym przez Brand eins wśród ekspertów (doradców podatkowych i biegłych rewidentów) oraz klientów biznesowych i korporacyjnych (dyrektorzy zarządzający, pracownicy działów finansowych firm), zostaliśmy kilkukrotnie rekomendowani w dwuetapowym procesie badania i oceny. To zachęca nas do dalszej drogi. Dzięki opiniom doradców podatkowych zostaliśmy wyróżnieni w 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku.


Digital DATEV Kancelaria Prawna 2021

Miło nam poinformować, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni tytułem Cyfrowa Kancelaria na rok 2021 przez DATEV eG jednego z wiodących przedstawicieli branży IT i oprogramowania aplikacyjnego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i kancelarii prawnych https://www.smartexperts.de/. Nagroda została przyznana za wysoki poziom cyfryzacji i digitalizacji procesów biznesowych oraz bieżącą działalność operacyjną i obsługę klienta. Jesteśmy dumni z tego tytułu, dziękujemy i gratulujemy całemu zespołowi VON ZANTHIER & SCHULZ. Firma DATEV została założona w 1996 roku i jest jednym z wiodących przedstawicieli branży IT w Europie, specjalizującym się w profesjonalnych usługach informatycznych w zakresie księgowości, zarządzania pracownikami, ekonomiki przedsiębiorstw i podatków.

Time for Talents! Niemieckie stypendium HWR

Od początku roku 2021 jesteśmy sponsorem BMBF Deutschlandstipendium dla programu magisterskiego "FACT" w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Berlinie (https://www.hwr-berlin.de/) ! Stypendia będą przyznawane od 1 kwietnia 2021 r./ semestru letniego. Naszym celem jest nawiązanie kontaktu ze szczególnie utalentowanymi i zaangażowanymi studentami oraz wspieranie ich w nauce.

Nowy doradca podatkowy od stycznia 2021 r.

Miło nam Państwa poinformować, że od stycznia 2021 roku wzmocnimy nasz zespół w Berlinie. Doradca podatkowy Galina Chakalova (chakalova@.vonzanthier.com) posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe i będzie m.in. wspierać nasz dział międzynarodowego prawa podatkowego.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE a VAT

Sprzedaż wysyłkowa z Polski to sprzedaż towaru transportowanego z tego kraju do osoby fizycznej (prywatnej) z innego państwa UE, która nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar zostaje wysłany z magazynu położonego w Polsce do prywatnej osoby fizycznej przykładowo w Niemczech.

Przedsiębiorca świadczący powyższe usługi powinien pamiętać, że sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli:

(1) nie został przekroczony limit sprzedaży wysyłkowej netto do danego państwa UE;

(2) nie złożono zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polsce o dobrowolnym opodatkowaniu tej sprzedaży w państwie UE przeznaczenia wysyłanego towaru mimo braku przekroczenia powyższego progu.

Przekroczenie progu lub złożenie odpowiedniego zawiadomienia skutkuje opodatkowaniem sprzedaży na terenie Unii Europejskiej w państwie przeznaczenia towarów.

Jak sprawdzić, czy został przekroczony limit?

Każde państwo UE określa własny limit sprzedaży wysyłkowej między 35 000 EUR a 100 000 EUR (np. Niemcy 100 000 EUR, Austria 35 000 EUR). Limit odnosi się do wartości netto sprzedaży wysyłkowej do danego państwa UE dokonanej w określonym roku kalendarzowym. Limit wyrażony w walucie obcej przelicza się w Polsce według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 01.05.2004 roku.

Przykładowo limit sprzedaży wysyłkowej z Polski do Niemiec zgodnie z kursem EUR/PLN w wysokości 4,8122 PLN z 30.04.2004 roku wynosi 481.000 PLN (w zaokrągleniu do 1 000 PLN).

Kiedy sprzedaż wysyłkowa będzie opodatkowana w Polsce?

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do państwa UE będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce do momentu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej ustalonego dla danego państwa UE. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pomimo wartości nieprzekraczającej powyższego progu, przedsiębiorca złoży stosowane zawiadomienie. Po przekroczeniu limitu lub odpowiednim zawiadomieniu Urzędu Skarbowego sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie UE przeznaczenia towarów. Dotyczy to również sprzedaży do tego państwa w roku następującym po tym, w którym przekroczono limit. Powyższego nie zmienia fakt, że próg w tym następnym roku nie zostanie przekroczony.

Przykładowo, jeżeli w lipcu 2018 roku sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec przekroczyła limit 481 000 PLN, to część sprzedaży wysyłkowej do Niemiec w 2018 i całość w 2019 roku podlega opodatkowaniu w Niemczech. Jeśli w 2019 roku próg ten nie zostanie przekroczony, od 01.01.2020 roku sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec ponownie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Pamiętaj o dokumentacji

Należy mieć na uwadze, że pomimo przekroczenia limitu określonego państwa UE podatnik musi posiadać odpowiednią dokumentację, aby uniknąć dodatkowego opodatkowania tej sprzedaży w Polsce. W tym przypadku chodzi o dokumentację potwierdzającą jednoznacznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa UE przeznaczenia wysyłki. Powyższe dokumenty mogą mieć bardzo duże znaczenie w przypadku potencjalnej kontroli. Nie należy też zapominać, że organy mogą poprosić o przedstawienie szczegółów transakcji po kilku latach, gdy przedsiębiorca nie pamięta szczegółów danej sprzedaży.

Zmiany w 2021 roku

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na 2021 rok planowane są zmiany w prawie, modyfikujące dotychczasowe regulacje w zakresie sprzedaży wysyłkowej. Dlatego na bieżąco będziemy informować o nowelizacjach i nowych przepisach. Znajomość otoczenia prawnego pozwala bowiem efektywnie zarządzać prowadzoną działalnością, co w kontekście niepewności na rynku ma istotne znaczenie dla prowadzenia biznesu.

Jeśli już teraz masz pytania do sprzedaży wysyłkowej, skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i postaramy się znaleźć efektywne rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy.

Zmiany w opodatkowaniu VAT transgranicznej sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa dotyczy dostawy towarów na rzecz prywatnej osoby fizycznej (B2C), gdzie towar jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż towaru z magazynu położonego w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega obecnie opodatkowaniu w państwie członkowskim wysyłki towaru, chyba że przekroczy się limit sprzedaży do państwa przeznaczenia lub złoży zgłoszenie w urzędzie skarbowym o dobrowolnym opodatkowaniu w tym państwie. W 2021 roku zasady te ulegną zmianie.

Jedna deklaracja VAT dla sprzedaży na całą UE

Nowe zasady zakładają rezygnację ze stosowania limitów sprzedaży wysyłkowej i przyjęcie ogólnej zasady, że sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie, do którego wysłano towar tj. państwie konsumpcji. Zgodnie z planowanymi zmianami sprzedaż wysyłkowa (określana w dyrektywie jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) będzie rozliczana w szczególny sposób tj. w systemie VAT-OSS. Sprzedawca będzie składał za jego pośrednictwem szczególną deklarację VAT do organów podatkowych właściwych ze względu na swoją siedzibę (dotyczy sprzedawców z siedzibą w UE). 

W tej deklaracji VAT podatnik będzie rozliczał m.in. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość dokonaną w całej UE, podając wartość netto, stawkę VAT, podatek VAT z podziałem na poszczególne państwa konsumpcji. Ta deklaracja będzie składana raz na kwartał do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Podatek VAT z tytułu tej sprzedaży będzie płacony w terminie do złożenia nowej deklaracji VAT na jeden rachunek bankowy.

Podmioty objęte nowymi przepisami

Zmiany obejmują podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej towarów z jednego państwa członkowskiego na rzecz osób fizycznych w państwie członkowskim innym niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być spółka z siedzibą w Niemczech dokonująca sprzedaży swojego towaru, która wysyła produkty z magazynu w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Austrii.

Nowe zasady będą stosować obowiązkowo przedsiębiorstwa, których obrót netto w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył 10 000 EUR w zakresie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów lub usług na odległość. Pozostałe podmioty o niższym obrocie mogą dobrowolnie zdecydować się na szczególny sposób rozliczenia tej sprzedaży.

Ze szczególnej procedury VAT-OSS najprawdopodobniej będą mogły także korzystać podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej towarów z danego państwa członkowskiego na rzecz osób fizycznych w innym państwie członkowskim, w którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być spółka z siedzibą w Niemczech dokonująca sprzedaży towaru z magazynu w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech.

Nowe przepisy wejdą w życie w 2021 r.

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej mają ulec zmianie mocą Dyrektywy Rady UE 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. oraz Dyrektywy Rady UE 2019/1995 z 21.11.2019 roku. Akty te zgodnie z pierwotnym założeniem miały obowiązywać od 01 stycznia 2021. Zgodnie z decyzją Rady UE z 20 lipca 2020 roku termin ten został przesunięty na 01 lipca 2021.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wskazane zmiany wprowadzają wiele uproszczeń dla podmiotów dokonujących transgranicznej sprzedaży wysyłkowej towarów B2C. W związku z tą sprzedażą podatnicy nie będą musieli się rejestrować dla celów VAT w każdym kraju konsumpcji lub kraju, z którego zostaje wysyłany towar. Nie zmienia to faktu, że obowiązek takiej rejestracji VAT może powstać w wyniku dokonania innych transakcji podlegających opodatkowaniu w państwie członkowskim, np. w wyniku dokonania wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów.

Warto już teraz zaplanować możliwe korzyści płynące z nowych regulacji i zaplanować strategię działania, która pomoże rozwinąć prowadzoną działalność. Nasi specjaliści zajmujący się na co dzień podatkiem od towarów i usług chętnie pomogą przygotować się na rewolucyjne zmiany VAT w transgranicznej sprzedaży wysyłkowej.

SLIM VAT- Ministerstwo Finansów ogłasza pakiet uproszczeń w rozliczaniu VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pierwszego pakietu uproszczeń w podatku VAT- SLIM VAT (simple, local and modern). Planowane zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowanie, eksport, kursy walut, korzyści finansowe. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się już teraz ze zmianami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla funkcjonowania ich biznesu.

Fakturowanie

Z pewnością nowe przepisy uproszą podatnikom rozliczenie faktury korygującej in minus. W ramach SLIM VAT nastąpi bowiem rezygnacja z warunku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej in-minus od kontrahenta. W efekcie podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania już w okresie wystawienia faktury korygującej.

Dodane zostaną także przepisy regulujące sposób ujmowania w rozliczeniach faktur korygujących in plus, których do tej pory brakowało. Rodziło to dużą niepewność podatników co do prawidłowości rozliczeń. Faktury korygujące in plus będą ujmowane w rozliczeniach w miesiącu wystawienia.

Eksport

Dla zastosowania stawki 0% wydłużony zostanie termin na wywóz towarów z 2 do 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki. Ma to rozwiązać problem dostaw długoterminowych. Na tym przepisie skorzystają szczególnie te firmy, których działalność opiera się na eksporcie towarów na zagraniczne rynki.

Kursy walut

Dzięki pakietowi uproszczeń VAT podatnik będzie mógł zastosować kurs walut obowiązujący dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym również na cele VAT. Możliwe więc będzie zastosowanie dla jednej transakcji tego samego kursu walut. 

Korzyści finansowe

Przedsiębiorcy mogą także liczyć na dodatkowe korzyści finansowe. Wśród nich można wskazać:

  • wydłużenie terminu na odliczenia podatku VAT z faktur do czterech miesięcznych okresów rozliczeniowych;
  • możliwość odliczenia podatku VAT z faktur za usługi noclegowe nabytych w celu ich odsprzedaży;
  • podwyższenie limitu niezewidencjonowania prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł.  

Podsumowanie

Przedstawione uproszczenia mają wejść w życie na początku 2021 roku. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów jest to początek stopniowego procesu ułatwień dla podatników i zdejmowania uciążliwych oraz pracochłonnych obowiązków formalnych. Projekt został przygotowany we współpracy z przedsiębiorcami, w celu maksymalnego dostosowania przepisów do potrzeb firm. Kolejne propozycje usprawnień powinny zostać zaprezentowane pod koniec bieżącego roku.

Zmiany prawne, nawet te działające na korzyść podatnika, generują potrzebę modyfikacji dotychczasowych procedur wewnątrzfirmowych. Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa na SLIM VAT pozwoli zmaksymalizować zyski związane z zaoszczędzonym czasem i środkami finansowymi. Chętnie odpowiemy na ewentualne pytania w tym zakresie, aby ułatwić Państwu dostosowanie codziennej praktyki do obowiązujących regulacji.

Zmiany w opodatkowaniu transakcji łańcuchowych podatkiem VAT

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące opodatkowania transakcji łańcuchowych w związku z Dyrektywą Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie rozliczania transakcji łańcuchowych w całej UE.

Założenia transakcji łańcuchowej zostaną spełnione, jeśli:

(1) w transakcji biorą udział min. 3 podmioty oraz
(2) towar jest sprzedawany przez pierwszy podmiot kolejnemu podmiotowi, który to sprzedaje go na rzecz ostatniego w łańcuchu oraz
(3) towar jest wysyłany (transportowany) bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego odbiorcy.

W ramach łańcucha dostaw tylko jedna transakcja międzynarodowa może być zwolniona z VAT (w Polsce opodatkowana stawką 0 %). Pozostałe transakcje będą opodatkowane właściwym podatkiem krajowym.

Zgodnie z nowymi przepisami zwolniona z opodatkowania jest pierwsza sprzedaż. Wyjątek stanowi sytuacja, w której środkowy w łańcuchu sprzedawca przedstawi pierwszemu w kolejności numer VAT nadany w państwie miejsca rozpoczęcia wysyłki towarów (tj. w państwie pierwszego w kolejności podatnika). W takim przypadku zwolnieniu podlega druga sprzedaż.

Powyższe, nowe przepisy nie dotyczą obrotu z państwami spoza UE, w stosunku do których nadal należy badać okoliczności transakcji.

Ze względu na nowe przepisy zalecamy weryfikację transakcji łańcuchowych. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie VAT.

Jak uniknąć rejestracji w państwie członkowskim przeznaczenia towarów

Dnia 1 lipca weszły w życie przepisy implementujące postanowienia unijnej dyrektywy 2018/1910 (tzw. pakietu quick fixes) dotyczącej m.in. sprzedaży towarów z zastosowaniem procedury magazynu typu call-of-stock. Wspomniana dyrektywa ujednoliciła przepisy państw UE m.in. w zakresie zasad opodatkowania dostawy towarów do innych państw UE. Dzięki nowym przepisom firmy przemieszczające produkty z jednego kraju UE do drugiego w celu późniejszej sprzedaży unikną obowiązku dodatkowego rejestrowania się jako podatnicy VAT w państwie przeznaczenia towarów.

Ułatwienia dla części przedsiębiorców

Transakcje pomiędzy krajami UE stanowią podstawę działalności wielu firm. Jednak nie zawsze sprzedaż poprzedza transport produktów pomiędzy państwami. Zdarza się bowiem, że dostawca A (podatnik podatku od wartości dodanej w UE) przemieszcza towary na rzecz (znanego w chwili przemieszczenia) nabywcy B w innym państwie UE, ale ich faktyczna sprzedaż następuje w późniejszym okresie. Dotychczas w powyższej sytuacji dostawca A powinien co do zasady zarejestrować się dla celów podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów, wykazać tam wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów własnych, a następnie sprzedaż krajową na rzecz nabywcy B. Nowe regulacje pozwolą na skorzystanie z procedury magazynu typu call-of-stock, dzięki czemu proces zostanie znacząco uproszczony.

Procedura magazynu typu call-of stock?

Zastosowanie procedury magazynu typu call-of-stock pozwala uniknąć konieczności rejestracji dla celów podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów. Dopiero w chwili przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę B, dostawca A wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz nabywcy B. Natomiast nabywca B rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wymogi formalne call-of-stock w przypadku dostawy towarów do Polski

Powyższe uproszczenie można zastosować w przypadku, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • towary zostaną przemieszczone przez podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska w celu ich dostawy na późniejszym etapie;
  • towary zostaną dostarczone innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem między tymi dwoma podatnikami;
  • dostawca wysyłający towar nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
  • nabywca towarów jest zarej6estrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa (lub imię i nazwisko) oraz numer identyfikacji podatkowej (poprzedzony kodem PL) są znane dostawcy w chwili rozpoczęcia przemieszczenia towaru;
  • dostawca rejestruje przemieszczenie towarów w specjalnej ewidencji prowadzonej dla celów przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-of-stock oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej VAT-UE w kraju wysyłki towarów;
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na nabywcę towarów w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu typu call-of-stock.

Zmiana nabywcy po przetransportowaniu towarów

Uproszczoną procedurę można zastosować także w przypadku zmiany nabywcy. Zmiana może nastąpić w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów do Polski. Nowy nabywca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Dostawca musi znać nazwę (lub imię i nazwisko) oraz numer identyfikacji podatkowej nowego nabywcy w chwili zastąpienia.  Dostawca musi także zgłosić zmianę w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej w państwie wysyłki towaru oraz zarejestrować zmianę w prowadzonej przez siebie specjalnej ewidencji przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-of stock.

Brak sprzedaży towarów

W praktyce zdarza się, że wysłane towary finalnie nie zostaną sprzedane w kraju przeznaczenia i zostaną na powrót przemieszczone do państwa wysyłki. Jeżeli do powrotnego przemieszczenia dojdzie w terminie 12 miesięcy od wprowadzenia do magazynu typu call-of-stock, nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów własnych. Dostawca ma jednak obowiązek ujęcia faktu powrotu towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji przemieszczenia towarów w ramach procedury magazynu typu call-of-stock.

Podsumowanie

Z powyższej analizy jasno wynika, że firmy będą mogły skorzystać z uproszczeń, jednak wiąże się to z potrzebą opracowania nowych procedur i dokumentacji. Tylko odpowiednie przygotowanie wewnętrznych zasad prowadzenia transakcji z wykorzystaniem magazynu typu call-of stock umożliwi efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje dyrektywa 2018/1910. Odpowiednio wdrożone procedury pozwolą także uniknąć potencjalnych błędów.

W związku z wprowadzonymi zamianami zachęcamy do przeanalizowania dotychczasowego modelu transakcji oraz do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy w analizie możliwości skorzystania z powyższych uproszczeń oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony