Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradcze w dziedzinie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Nasza specjalność to doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla osób prywatnych.

Transgraniczne doradztwo w zakresie:

POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO

RACHUNKOWOŚĆ

Optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe

Usługi w zakresie polskiej rachunkowości w języku niemieckim, polskim i angielskim

 • Bieżące prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych osób fizycznych i prawnych
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie raportów z działalności przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie ewidencji kosztów wg miejsca ich powstawania
 • •Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC oraz innych
 • Przesyłanie deklaracji podatkowych w imieniu podatników do organów podatkowych (także drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego)
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym
 • Przeprowadzanie audytów księgowych typu due diligence
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi podczas prowadzonej kontroli podatkowej
 • Aktualizacja danych rejestrowych
 • Sporządzanie rozliczeń płac i wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych ( stosunek pracy, umowy w związku z zatrudnieniem itd.)
 • Zgłaszanie nowych pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • Doradztwo w zakresie obciążeń podatkowych i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników
 • Optymalizacja podatkowa wynagrodzeń pracowniczych
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich elektroniczne przesyłanie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w związku z przygotowaniem rocznego bilansu przedsiębiorstwa

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

DORADZTWO PODATKOWE

Optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe

Nasze usługi doradcze z zakresu polskiego prawa podatkowego

Bieżące doradztwo podatkowe w języku niemieckim, polskim i angielskim

 • Sporządzanie opinii z zakresu polskiego prawa podatkowego
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
 • Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi podczas prowadzonych postępowań podatkowych, w tym weryfikacja prawidłowości działań organów podatkowych, prowadzenie korespondencji i konsultacje
 • Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Uzyskiwanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • Opiniowanie treści umów pod względem skutków podatkowych
 • Przeglądy podatkowe spółek w celu optymalizacji podatkowej ich działalności
 • Występowanie z wnioskiem o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym kraju członkowskim UE
 • Przeprowadzanie audytów księgowych typu due diligence
 • Doradztwo dotyczące podatku akcyzowego

Doradztwo transakcyjne 

 • Sporządzanie opinii z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego
 • Stosowanie przepisów krajowego prawa podatkowego
 • Stosowanie przepisów międzynarodowego prawa podatkowego
 • Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu
 • Optymalizacja podatkowa transakcji
 • Pośredniczenie w kontaktach z organami skarbowymi
 • Kształtowanie polityki cen transferowych

Postępowanie przed organami podatkowymi i sądami 

 • Doradztwo w trakcie kontroli podatkowej
 • Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi podczas prowadzonych postępowań podatkowych
 • Weryfikacja prawidłowości działań organów podatkowych i skarbowych
 • Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Sporządzanie wszelkich pism procesowych, przygotowanie i prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi i sądami.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO

Nasza kancelaria w Poznaniu z zespołem doradców podatkowych wraz z biurem w Berlinie i współpracującymi z nim partnerami pomoże Państwu w kwestiach związanych z międzynarodowym prawem podatkowym, w szczególności w zakresie stosunków polsko-niemieckich.

Rozwiązania w kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego

Transgraniczna działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa i każdej osoby prywatnej musi zostać rozpatrzona pod kątem krajowych i międzynarodowych regulacji podatkowych. Pomagamy w rozpoznaniu możliwości, jakie dają różne systemy prawa podatkowego i stawki podatkowe oraz w unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z następujących usług naszej kancelarii w Polsce

 • Doradztwo przy prowadzeniu transgranicznej działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw i osób prywatnych w kraju i za granicą
 • Dochodzenie rezydencji podatkowej osób fizycznych w celu strategicznego planowania podatkowego
 • Minimalizacja obciążeń podatkowych z uwzględnieniem krajowego i zagranicznego prawa podatkowego
 • Podatkowe aspekty inwestycji zagranicznych w formie działalności bezpośredniej, oddziału i spółki -córki
 • Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Doradztwo przy tworzeniu zakładów / oddziałów i rozgraniczanie zysku
 • Finansowanie transgraniczne i transfer zysków
 • Ustalanie cen transferowych i ich dokumentacja
 • Przeniesienie wyodrębnionych części przedsiębiorstwa do kraju lub za granicę
 • Optymalizacja podatkowa strat
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech i jego skutki podatkowe
 • Skutki podatkowe w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (wyjazd zagranicę lub powrót do kraju)
 • Zwolnienie lub zwrot podatku u źródła w kraju i za granicą
 • Podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe przy delegowaniu pracowników za granicę
 • Podatek VAT w transgranicznym obrocie towarami i usługami
 • Doradztwo z zakresu podatku akcyzowego

Prosimy o kontakt: poznan@vonzanthier.com

SPECJALIZACJA: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT W POLSCE

Optymalizacja podatku od towarów i usług VAT w Polsce oraz bieżące doradztwo w tym zakresie

Świadczone przez nas doradztwo podatkowe w Polsce koncentruje się głównie na prawie podatkowym dotyczącym VAT-u. Dla przedsiębiorstw zagranicznych prowadzących działalność w Polsce może powstać w niektórych przypadkach obowiązek bieżącego (miesięcznie lub kwartalnie) rozliczania w Polsce podatku VAT. Z drugiej strony, pomimo, iż w konkretnym przypadku taki obowiązek nie powstaje, może się okazać, iż deklarowanie podatku VAT byłoby korzystne.

Nasze biuro doradza i wspiera Państwa przy wyborze oraz wdrażaniu optymalnych rozwiązań dotyczących podatku VAT, a także przy ewentualnym składaniu deklaracji podatkowych. Ponadto podejmujemy się reprezentacji przed urzędami skarbowymi, aby Państwa sprawy zostały szybko i efektywnie sfinalizowane.

Zwrot różnicy podatku od towarów i usług w Polsce oraz odsetek za zwłokę

VON ZANTHIER & DACHOWSKI oferuje przedsiębiorstwom zagranicznym kompleksową pomoc w uzyskaniu zwrotu różnicy podatku VAT należnego w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z polskimi urzędami skarbowymi zapewniamy sprawne przeprowadzenie tego postępowania. Dotyczy to nie tylko zwrotu różnicy podatku VAT, ale także i odsetek za zwłokę - mogą to być po części znacznej kwoty - gdyż nierzadko urzędy skarbowe zostawiają sobie dużo czasu na dokonanie wypłat.

Prosimy o kontakt: poznan@.vonzanthier.com

Idź do początku strony