Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Najlepsi Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci w Niemczech 2020

W bieżącej edycji specjalnej Brand Eins/Theme nr 14 nasza firma otrzymała tytuł Najlepszego Doradcy Podatkowego i Biegłego Rewidenta 2020 w zakresie międzynarodowego doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to dla nas powód do dumy. Jak otrzymaliśmy to wyróżnienie?

WKilkakrotnie zostaliśmy rekomendowani w dwuetapowym badaniu i procesie oceny przeprowadzonym przez Brand Eins wśród ekspertów (doradców podatkowych i biegłych rewidentów) oraz klientów biznesowych i korporacyjnych (dyrektorów zarządzających, pracowników sektora finansowego firm). To motywuje nas do dalszego działania.

W listopadzie informowaliśmy również, że otrzymaliśmy ten prestiżowy tytuł Najlepszego Doradcy Podatkowego i Biegłego Rewidenta w dziedzinie międzynarodowego doradztwa podatkowego. Było to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ w tym rankingu profesjonaliści polecają profesjonalistów. Dzięki opiniom doradców podatkowych tytuł ten otrzymaliśmy w latach 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Podatek u źródła w Polsce

Procedura zwrotu podatku u źródła w Polsce - czy to naprawdę musi być takie trudne i skomplikowane? Niekoniecznie. Wyjaśniamy tę kwestię w naszej kolejnej infografice. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa pomocne. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt z nami. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Od 01/07/2020r. niektóre płatności (np. odsetki, dywidendy, należności licencyjne) dokonywane przez polską spółkę na rzecz zagranicznej spółki w wysokości powyżej 2.000.000 PLN w ciągu roku podatkowego będą co do zasady opodatkowane według niepreferencyjnej polskiej stawki podatkowej (19% lub 20%). W przypadku, gdy podatnik miał prawo do zastosowania preferencyjnej stawki (np. 5%) lub zwolnienia z podatku u źródła, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku u źródła w następującej procedurze:

• zebranie określonej dokumentacji w celu przygotowania wniosku (np. zaświadczenie o rezydencji podatkowej odbiorcy płatności, dokumentacja dotycząca przelewów bankowych, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności płatności);

• przygotowanie formalnego wniosku o zwrot podatku u źródła przez spółkę polską lub zagraniczną;

• złożenie wniosku w formie elektronicznej do polskich organów podatkowych;

• w razie potrzeby, uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje i dokumenty wymagane przez polskie organy podatkowe.

Rezultat:

1) uzyskanie decyzji o zwrocie podatku u źródła:

a) decyzja jest wydawana w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez polskie organy podatkowe;

b) polskie organy podatkowe mogą przedłużyć okres zwrotu podatku, w tym poprzez uprzednią kontrolę podatkową (również na terytorium zagranicznego przedsiębiorstwa) lub poprzez zwrócenie się do zagranicznych organów podatkowych o dodatkowe informacje;

2) decyzja o odmowie rozliczenia podatku u źródła: w takim przypadku istnieje prawo do odwołania się od tej odmowy.

Podatek u źródła w Polsce

Procedura uzyskiwania opinii w sprawie zwolnienia z podatku u źródła w Polsce jest bardzo ważną i skomplikowaną kwestią. Krótko wyjaśniamy ten problem w naszej kolejnej infografice . Jeśli masz bardziej szczegółowe pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Od 01/07/2020 r. wypłata dywidend lub odsetek na rzecz zagranicznej (np. niemieckiej lub holenderskiej) spółki powiązanej przez polską spółkę w wysokości powyżej 2.000.000 zł w ciągu roku podatkowego będzie opodatkowana według niepreferencyjnej polskiej stawki podatkowej (19% lub 20%). Zastosowanie zwolnienia podatkowego będzie możliwe po uzyskaniu specjalnej opinii z polskiego urzędu skarbowego, tj. opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła w następującej procedurze:

• przygotowanie formalnego wniosku przez polską lub zagraniczną spółkę;

• opłata za złożenie wniosku w wysokości 2.000 PLN;

• złożenie wniosku w formie elektronicznej do polskich organów podatkowych;

• w razie potrzeby, uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje i dokumenty wymagane przez polskie organy podatkowe.

Rezultat:

1) uzyskanie opinii na temat zwolnienia z podatku u źródła:

a) opinia jest wydawana w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez polskie organy podatkowe;

b) opinia wygasa po upływie 36 miesięcy od daty jej wydania lub w związku z istotną zmianą okoliczności będących przedmiotem wniosku;

2) odmowa wydania opinii w sprawie zwolnienia z podatku u źródła (np. ze względu na niespełnienie określonych warunków, wątpliwości organów podatkowych co do niektórych informacji lub dokumentów, unikanie opodatkowania): w takim przypadku istnieje prawo odwołania się od odmowy do polskiego sądu administracyjnego.

Podatek u źródła w Polsce

Co warto pamiętać w zakresie zachowania należytej staranności w odniesieniu do podatku u źródła w Polsce? Stworzyliśmy kolejną infografikę wyjaśniającą ten skomplikowany problem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj , że możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.

FPrzykład: rygor podatkowy w zakresie bardziej surowszych wymogów zachowania należytej staranności w wypłacaniu należności podlegających podatkowi u źródła.

Wynik: Podczas weryfikacji warunków uprawniających do stosowania zwolnienia z podatku u źródła lub preferencyjnej stawki podatku u źródła, polska spółka jest zobowiązana teraz do zachowania specjalnej należytej staranności, która będzie oceniana zgodnie z naturą i rozmiarem prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wymagane czynności weryfikacyjne:

• otrzymane dokumenty w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym;

• rezydencja podatkowa (miejsce opodatkowania zysku) odbiorcy należności (spółka zagraniczna);

• status spółki zagranicznej otrzymującej należności jako "beneficial owner", w tym poprzez pryzmat prowadzenia rzeczywistej działalności tego przedsiębiorstwa.

Sankcje

Niedopełnienie szczególnego wymogu należytej staranności może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego na rzecz płatnika w wysokości 10% każdorazowo stosowanej podstawy opodatkowania, w stosunku do której płatnik zastosował nieprawidłowo zwolnienie podatkowe lub preferencyjną stawkę podatkową.

Podatek u źródła w Polsce

Podatek u źródła w Polsce - jak będą wyglądać przepisy od 01/07/2020? Wyjaśniamy tę ważną kwestię w naszej infografice serii podatek u źródła. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Przykład: kwota wypłacona na rzecz tej samej spółki zagranicznej przekracza 2 000 000,00 PLN w roku podatkowym.

Rezultat:

• polska spółka będzie w zasadzie zobowiązana w pierwszej kolejności, w odniesieniu do nadwyżki powyżej 2 000 000,00 PLN, do zapłaty do polskiego urzędu skarbowego podatku u źródła wg polskiej stawki podatkowej (19% lub 20%);

• polska spółka lub spółka zagraniczna (w zależności od tego, która poniosła ciężar podatku) może złożyć wniosek o zwrot podatku na drodze formalnej procedury przeprowadzonej przez polskie organy podatkowe.

Zwolnienia z podatku u źródła (tj. zwolnienie podatkowe lub stawka preferencyjna):

• uzyskanie opinii w sprawie zwolnienia z podatku u źródła w formalnej procedurze przeprowadzonej przez polskie organy podatkowe w przypadku wypłaty dywidend (podziału zysku) lub płatności odsetek (pożyczki lub kredytu) na rzecz podmiotów powiązanych;

• ponoszenie odpowiedzialności osobistej i karnej przez wszystkich członków zarządu polskiej spółki poprzez regularne składanie oświadczeń w polskim urzędzie skarbowym

Gorący temat

Działanie pełnomocnika w kontekście Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Zachęcamy do lektury opublikowanego w Rzeczpospolitej w dn. 16.01.2020r. artykułu autorstwa dr Jana Muszyńskiego z naszej Kancelarii, w którym kwestionuje on oficjalną wykładnię Ministerstwa Finansów, zgodnie z którą zgłoszeń do CRBR może dokonywać wyłącznie Zarząd podlegających obowiązkowi spółek. Zdaniem dr Muszyńskiego taka wykładnia nie znajduje uzasadnienia ani w IV Dyrektywie EU AML, ani w przepisach polskiego prawa. Gratuluję odwagi publicznego przedstawienia opinii prawnej odmiennej od oficjalnych rządowych. Poprosimy MF o wyjaśnienia w tej sprawie, co może choć trochę ułatwić życie tysiącom spółek w Polsce.

Idź do początku strony