W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

Webinar dnia 15.09.2020 r.: "Szanse dla polskich firm w regionie stołecznym Niemiec - europejskie podwójne miasto Frankfurt nad Odrą i Słubice"

15 września 2020 r. od godz. 11:25 adwokat Kamil Niciecki z kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Berlinie wygłosi w ramach webinaru "Szanse dla polskich firm w regionie stołecznym Niemiec - europejskie podwójne miasto Frankfurt nad Odrą i Słubice" referat w języku polskim na temat działalności gospodarczej polskich firm w Niemczech, wyjaśniając kwestię prawne związane m.in. z zawieraniem umowy sprzedaży i umowy o dzieło w Niemczech oraz założeniem niemieckiej spółki z o.o. (GmbH). Wykład poprzedzony będzie przedstawieniem ważnych dla polskich przedsiębiorstw danych ekonomicznych przez p. Kania z Centrum Inwestorów Wschodniej Brandenburgii (ICOB). Webinar jest organizowany przez ICOB we współpracy z Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym (DWK) w Poznaniu i rozpoczyna się o godz. 11:00. Udział jest wolny i otwarty dla każdego, konieczne jest uprzednie zgłoszenie się na adres: adamus@.icob.de.

Program webinaru

DATEV - Cyfrowa Kancelaria 2020

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wyróżnieni przez DATEV eG, jednego z czołowych przedstawicieli branży IT i oprogramowania użytkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i kancelarii prawniczych tytułem Cyfrowej Kancelarii 2020. Wyróżnienie przyznano za wysoki poziom digitalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych oraz bieżącej działalności operacyjnej i obsługi klientów. Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu, dziękujemy i gratulujemy całemu zespołowi VON ZANTHIER & SCHULZ.
Założony w 1996 r. DATEV to jeden z czołowych przedstawicieli branży IT w Europie, specjalizujący się w profesjonalnych usługach IT dla sektorów rachunkowości, zarządzania pracownikami, ekonomiką firm oraz podatków.

Rozlicz VAT w Polsce na nowych zasadach bez zamrażania środków finansowych

Od 1 lipca 2020 roku podatek VAT z tytułu importu towarów do Polski można rozliczyć bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Wcześniej wymagało to uzyskania specjalnego zezwolenia. Celem nowelizacji jest poprawa konkurencyjności polskich portów, które do tej pory przegrywały walkę o klienta m.in. z portami niemieckimi, holenderskimi. W państwach tych już od dawna przewidziano możliwość bezgotówkowego rozliczenia importu dla wszystkich podatników. Nowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług pozwolą uniknąć zamrożenia środków oraz wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm.

Dotychczasowe zasady obniżały konkurencyjność polskich firm

Dotychczas należny podatek VAT od importu towarów do Polski należało co do zasady wpłacić w terminie 10 dni od odprawy celnej. Podatnicy mogli następnie odliczyć zapłacony podatek w odpowiedniej deklaracji podatkowej, co zamrażało środki finansowe przedsiębiorcy na około 90 dni. Podatnicy decydowali się w związku z tym często do przeprowadzenia procedury importowej w innym kraju członkowskim i późniejszego rozliczenia transportu wewnątrzwspólnotowego.

Obecnie każdy podatnik VAT czynny może uniknąć obowiązku wcześniejszej wpłaty podatku VAT od importu i rozliczyć go bezpośrednio w jednej deklaracji podatkowej VAT. Oznacza to w praktyce możliwość uniknięcia czasowego zamrożenia kwoty podatku VAT wpłaconej do urzędu celno-skarbowego, dzięki czemu import towarów do Polski staje się korzystniejszy.

Jakie warunki formalne należy spełnić?

Takie rozwiązanie będzie dostępne dla podatników, którzy dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Przedsiębiorcy będą musieli przedstawić odpowiednie i aktualne (nie starszych niż 6 miesięcy) zaświadczenie o braku zaległości w podatkach i wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT. Dla ułatwienia wymagane dokumenty można zastąpić także pisemnym oświadczeniem podatnika o odpowiedniej treści.

Nowe regulacje nie przewidują specjalnych wymogów dla podatników VAT zagranicznych, którzy są zarejestrowani w Polsce w związku z rozliczaniem VAT i nie opłacają przykładowo składek na ubezpieczenia społeczne. Naszym zdaniem wystarczające w takim przypadku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia, co ostatecznie oceni właściwy urząd.

Dokumenty należy przedłożyć do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. W przypadku podatników nieposiadających w Polsce miejsca zamieszkania lub siedziby właściwym jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Podatnik jest również zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku VAT należnego od importu w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym przyjęto zgłoszenie celne do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Obowiązek ten zostanie jednak prawdopodobnie uchylony po 1 października 2020 r.

Kiedy firmy skorzystają z ułatwienia w rozliczaniu VAT?

Przepisy nie regulują wprost momentu, od którego można stosować uproszczenie. Wydaje się, że możliwe to będzie już w następnym okresie rozliczeniowym po spełnieniu warunków formalnych. W tym zakresie podatnicy muszą pamiętać o przedłożeniu odpowiednich dokumentów do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Uchybienia w tym wypadku będą bowiem skutkowały brakiem możliwości skorzystania z ułatwień.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z wprowadzonego uproszczenia lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszymi specjalistami w dziedzinie podatku VAT. Nasza Kancelaria pomoże Tobie dokonać odpowiedniego zgłoszenia, prawidłowo rozliczyć podatek, jak również zadbać o terminowe przekazywanie dokumentów do właściwego urzędu.

Artykuł Jana Muszyńskiego w "Jahrbuch des Öffentlichen Rechts"

Zachęcamy do lektury artykułu „Comparative legal argument in the Polish discussion on changes in the judiciary”, opublikowanego w prestiżowym wydawnictwie Jahrbuch des Öffentlichen Rechts. Autorem publikacji jest Jan Muszyński, prawnik z naszej Kancelarii. Artykuł dotyczy nadużywania i instrumentalizowania porównań zmian w sądownictwie w Polsce z rozwiązaniami krajów zachodnich, szczególnie Niemiec.

 

 

SARS-CoV-2 a ceny transferowe

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele przedsiębiorstw musi zmierzyć się z problemami takim jak zmniejszone przychody, przestoje w produkcji, opóźnienia w dostawach materiałów i surowców, niewypłacalność kontrahentów itp.

W praktyce mogą się pojawić w związku z tym sytuacje, w których konieczna będzie reorganizacja łańcucha dostaw w transakcjach z podmiotami powiązanymi związana z czasowym zamknięciem zakładu pracy, brakiem personelu, koniecznością dłuższego magazynowania towarów w związku z brakiem możliwości ich transportu itp.

Aspekty te mogą mieć istotny wpływ na ceny transferowe ustalane w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi przykładowo na zmianę rozkładu funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy poszczególnymi stronami transakcji. Ponadto zmiany sposobu rozliczeń dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, wydłużenia terminów płatności, rozłożenia płatności na raty itp. mogą się wiązać z koniecznością dokonania weryfikacji, czy zastosowana metoda i sposób kalkulacji odpowiada warunkom rynkowym.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:

- w określonych przypadkach w relacjach z podmiotami powiązanymi konieczne jest stosowanie cen rynkowych już w trakcie roku,
- istotne zmiany relacji handlowych lub finansowych mogą być traktowane jako restrukturyzacje objęte przepisami o cenach transferowych

sugerujemy przeanalizowanie dokonywanych przez Państwo transakcji z punktu widzenia cen transferowych.

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

Dnia 23 kwietnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje kolejne, już czwarte odroczenie wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, tym razem do dnia 31 grudnia 2020 r.

Co do zasady planowane zmiany w przepisach w zakresie poboru podatku u źródła przewidywały, że w przypadku, gdy kwota wypłat należności na rzecz tego samego podatnika (tj. tego samego przedsiębiorstwa zagranicznego) przekroczy kwotę 2.000.000 PLN w roku podatkowym, płatnik będzie w pierwszej kolejności zasadniczo zobowiązany do poboru podatku u źródła od nadwyżki powyżej 2.000.000 PLN – stosując nieobniżoną, polską stawkę podatku u źródła (co do zasady 19% lub 20%) i przekazania kwoty podatku u źródła do polskiego urzędu skarbowego. Dopiero po sprawdzeniu przez organ podatkowy, czy warunki zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła zostały spełnione, następuje zwrot przekazanego urzędowi skarbowemu podatku.

Odroczenie terminu wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła uzasadniono ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia terminu odwołania stanu epidemii oraz załagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu, zaproponowano odroczenie wejścia w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo należy wskazać, że opublikowany projekt pozostaje zasadniczo bez wpływu na zakres zastosowania regulacji innych niż art. 26 ust. 2e ustawy, np. obowiązku dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki czy też kwalifikacji odbiorcy należności jako odbiorcy rzeczywistego.

Jak sprawnie wywiązać się z obowiązków wynikających z nałożenia mandatu za nieprawidłowości VAT w Polsce?

Zostałeś ukarany za nieprawidłowości w prowadzeniu rozliczeń VAT mandatem w Polsce? Nawet jeżeli uznajesz ten mandat, brak terminowego przeprowadzenia niezbędnych formalności może narazić Ciebie na dalsze kłopoty.

Jeśli jesteś zarejestrowanym polskim podatnikiem VAT i otrzymujesz pisma z polskiego Urzędu Skarbowego, aby uniknąć sankcji powinieneś na nie odpowiedzieć we wskazanym w piśmie terminie. Komunikacja z polskim Urzędem Skarbowym przebiega w języku polskim, dlatego rozumiemy, że może ona sprawiać trudności zagranicznym podmiotom. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania mandatowego wiąże się nie tylko z zapłatą kary, ale i też wypełnieniem odpowiedniej dokumentacji. Dodatkowo nałożenie mandatu karnego nie zwalnia z obowiązku dokonania poprawnego rozliczenia.

Możemy wesprzeć Ciebie w tej kwestii. W tym celu wyślij nam skan pisma otrzymanego z Urzędu Skarbowego, a my zrobimy resztę.

Jak poprawnie rozliczyć się z polskim fiskusem za minione okresy w zakresie VAT?

Dokonujesz sprzedaży towarów lub usług w Polsce i nie zarejestrowałeś się jeszcze do VAT w Polsce? A może dokonujesz zakupów w Polsce i nie odliczyłeś podatku? Nie zwlekaj!

Podmiot prowadzący w Polsce działalność opodatkowaną VAT powinien ją uprzednio zgłosić. Brak terminowego dokonania takiego zgłoszenia nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych i rozliczenia podatku VAT.

Służymy wsparciem przedsiębiorców m.in. w zakresie:
- rejestracji na potrzeby VAT w Polsce z możliwością złożenia brakujących dokumentów za minione okresy;
- przygotowaniem i złożeniem zaległych deklaracji podatkowych;
- weryfikacją możliwości odzyskania nieodliczonego dotąd podatku;
- wyliczeniem zaległego podatku VAT wraz z odsetkami;
- określeniem wpływu braku terminowej rejestracji na prowadzoną działalność;
- analizą możliwości uniknięcia sankcji za brak terminowej rejestracji.

W celu poprawnego rozliczenia podatku VAT potrzebować będziemy określonych dokumentów (t.j. odpis z rejestru lub zaświadczenie o nadanym numerze podatkowym w obcym kraju) oraz informacji o przeprowadzonych transakcjach gospodarczych. W przypadku wątpliwości zadzwoń lub napisz.

Umowa o współdziałanie

Podatnicy, którzy mają największe znaczenie gospodarcze dla budżetu państwa w Polsce (dochód w wysokości co najmniej 50 mln euro) będą mieli możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej od 01.07.2020 r. Zawarcie umowy o współdziałanie powinno przede wszystkim zapewnić wzajemne zaufanie i jasność prowadzonej przez podatnika działalności. Zawarcie umowy o współdziałanie powinno być dokonane na wniosek podatnika i musi być poprzedzone kontrolą wstępną. Po zawarciu umowy o współdziałanie przeprowadza się audyty kontrolne mające na celu sprawdzenie poprawności wypełniania obowiązków podatkowych.

Zawarcie umowy o współdziałanie powinno być okazją do zminimalizowania ryzyka podatkowego spółki. Początkowo umowa ta powinna umożliwiać budowanie konstruktywnych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony